Cheese

mozzarella kapnisth

Mozzarella smoked

Code: 70.07.011
Composition: Mozzarella smoked in oak wood.
Time life:
3 months
Type of packing:
3kgr

 
gouda kapnisth

Smoked Gouda

Code: 70.07.007
Composition: German gouda with 48% fat smoked in oak wood.
Time life: 3 months
Type of packing:
3 kgr

 
gouda kapnisth

Gouda with paprika

Code: 70.07.014
Composition: German gouda with 48% fat and paprika coating.
Time life: 3 months
Type of packing:
3 kgr

 
gouda kapnisth

Gouda with herbs

Code: 70.07.010
Composition: German gouda with 48% fat and coated with Mediterranean herbs.
Time life: 3 months
Type of packing:
3 kgr

 
gouda kapnisth fetes

Smoked Gouda sliced

Code: 70.07.006
Composition: German gouda with 48% fat smoked in oak wood.
Time life: 3 months
Type of packing:
0,160 kgr